TURVALLISUUS JA RISKIENHALLINTA

hseq tech+

HSEQ - TURVALLISUUS JA RISKIENHALLINTA

Rejlersin asiantuntijat tarjoavat teollisuudessa tarvittavat standardien, asetusten ja vaatimusten mukaiset turvallisuuden ja laadunvarmistuksen palvelut. Erikoisosaamistamme ovat mm. kone- ja prosessiteollisuuden riskienhallinta sekä kokonaisvaltaiset HSEQ-palvelut.

Hoidamme kaikki turvallisuuteen liittyvät toimeksiannot pienemmistä riskianalyyseistä aina isompien investointiprojektien kokonaisvaltaiseen HSE-johtamiseen sekä toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseen.

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Business Line Director

HSEQ

+358 40 801 1384
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

PROSESSITEOLLISUUDEN HSE-PALVELUT

Tarjoamme prosessiteollisuudelle turvallisuuden kokonaisvaltaiset palvelut läpi projektien eri vaiheiden. Laadimme HSE-suunnitelmat ja hallitsemme toiminnallisen turvallisuuden. Teemme alustavia riskitarkasteluja, kuten ympäristövaikutusten arviointia, reaktiomatriiseja ja HAZID analyyseja sekä kartoitamme palokuormia.

Teemme myös laitteiden palovaarallisuusluokkitteluja, seurausanalyyseja ja sijoituspaikkatarkasteluja, ATEX-riskianalyyseja ja määrällisiä riskianalyyseja (QRA).

Varmistamme prosessien turvallisuuden, kokoamme käyttöturvallisuustiedotteet, laadimme reaktiomatriisin sekä analysoimme projektin ympäristövaikutukset.

HSE-KOORDINOINTI

HSE koordinointipalvelumme varmistaa, että tarvittavat resurssit ovat saatavilla oikeaan aikaan sekä analyysit ja muut HSE aktiviteetit ovat laadukkaasti valmisteltuja ja vastaavat asiakkaan tarpeita.

Vaatimukset erilaisille analyyseille, katselmoinneille ja suunnitelmille ovat yleensä lakisääteisiä. HSE-aktiviteetit toimivat lähtötietoina, joihin muut projektiin osallistuvat tahot pohjaavat oman työosuutensa. Virheet lähtötiedoissa ovat ei toivottuja ja tulevat sitä kalliimmiksi mitä myöhemmin ne havaitaan. Asiantuntevat turvallisuuden ammattilaisemme varmistavat, että projektisi turvallisuuteen liittyviä tekemisiä hallitaan kokonaisuutena ja suoritetaan asianmukaisin menettelyin.

Turvallisuuskoordinaattorimme laatii projektille kokonaisvaltaisen HSE-suunnitelman, jossa on määritelty projektin HSE-aktiviteettien vaatimukset, aikataulut, tarvittavat resurssit sekä lopputuotokset. HSE-koordinaattori myös valvoo suunnitelman toteutumista ja vastaa tarvittavasta tiedotuksesta projektissa.

TOIMINNALLISEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI JA HALLINTA

Toiminnallisen turvallisuuden eli turvajärjestelmän luotettavuuden hallinta tulee käynnistää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. Toiminnallisen turvallisuuden hallinnalla varmistetaan, että satunnaiset laitteistovirheet, inhimilliset virheet ja usein ympäristöstä aiheutuvat yhteisvikaantumiset on huomioitu koko turva-automaatiojärjestelmän elinkaaren aikana.

Turva-automaatio- tai turvallisuusasiantuntijamme huolehtivat projektinaikaisesta toiminnallisen turvallisuudenhallinnasta. Toiminnallisen turvallisuuden hallinta voidaan yhdistää osaksi projektin HSE-suunnitelmaa.

KONETURVALLISUUS

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIT

Koneturvallisuuden asiantuntijoina tunnemme niin konedirektiivin edellyttämät standardit kuin valtioneuvoston v. 2009 käyttöpäätöksen edellyttämät muutokset vanhoihin koneisiin. Meiltä saat kattavaa teknistä osaamista riskien arviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan.

Tuoteturvallisuus on keskeinen osa koneen, laitteen tai järjestelmän toimintaa. Konedirektiivi edellyttää yhdenmukaistettujen standardien noudattamista koko laitteen tai järjestelmän elinkaaren ajan.

Turvallisuuskoordinaattorimme laativat riskinarvioinnit- ja hallintamenetelmät, vaatimustenmukaisuustarkastelut, tuoteturvallisuusprosessit ja -suunnitelmat. Hallitsemme tuotevastuun menetelmät, johdamme vaatimustenmukaisen tuotteen suunnittelua ja tarjoamme myös tukipalveluita sekä koulutuksia.

KONETURVALLISUUSANALYYSIT

Koneturvallisuudessa kaikki lähtee riskien kartoittamisesta. Konedirektiivi ja ns. koneasetus, määrittävät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset uusille koneille ja koneyhdistelmille. Riskienarvioinnin perusteella arvioidaan koneeseen tarvittava suojaus. Kun tarvittavat suojaustavat on valittu, mitoitetaan koneeseen tehtyjen turva-alueiden ja pysähtymisnopeuksien mittausten perusteella sopivat turvalaitteet. Tämän jälkeen tehdään asennukset ja tehdään uusi arvio siitä, ovatko tehdyt muutokset riittäviä.

Tästä kaikesta saatte tietenkin dokumentaation työn valmistuttua.

ATEX

Palavia aineita käsiteltäessä, on työntekijöiden turvallisuus varmistettava. Meillä on monipuolinen tarjonta ATEX-palveluita, jotka tukevat toiminnanharjoittajia turvallisuuden varmistamisessa ja vähentävät asiaan liittyvää paperityötä ja laadimme mm. räjähdysuojausasiakirjoja. Voitte luottaa siihen, että laitoksenne on suunniteltu viranomaisvaatimusten mukaisesti.

KONEIDEN TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS

Koneen automaatiojärjestelmän toiminnot, jotka pienentävät koneen ihmiselle, ympäristölle tai tuotannolle aiheuttamia riskejä kutsutaan turvatoiminnoiksi. Konedirektiivi edellyttää yhdenmukaistettujen standardien (ISO 12100, ISO 13849 tai EN 62061, jne.) soveltamista. Asiantuntijoiltamme luonnistuu standardien vaatimaa turvatoimintojen luotettavuuden tarkastelu.

Määritellemme turvatoiminnon vaikutuksen riskinpienennykseen (PL/SIL tason määrittely), toiminnalliset vaatimukset (vasteaika, ohitus, jne.) sekä todennamme suoritustason PL tai turvallisuuden eheystason SIL toteutumisen.

KÄYTTÖOHJEET JA CE-MERKINTÄ

Laadimme ja kokoamme tarvittavan tuoteturvallisuusdokumentaation sisältäen CE-merkinnän edellyttämät dokumentit, ohjekirjat ja muut tekniset dokumentoinnit.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että markkinoille saatettu kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Huolehdimme, että koneen riskienarvioinnissa havaitut jäännösriskit on huomioitu koneen ohjekirjoissa ja muussa teknisessä dokumentaatiossa ja näin kommunikoitu loppukäyttäjälle.

Varmistamme että henkilö, joka allekirjoittaa koneen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi tehdä sen luottavaisin mielin.

MUUT TURVALLISUUSPALVELUT

RAKENTAMISEN TURVALLISUUS

Huolehdimme rakentamisen aikaisesta henkilöturvallisuudesta suorittamalla rakennettavuustarkasteluja ja laatimalla rakentamisen HSE-suunnitelmia.

RISKIANALYYSIMENETELMIEN MÄÄRITTELY JA KALIBROINTIPALVELUT

Määrittelemme tarvittavat riskianalyysimenetelmät ja tarjoamme myös kalibrointipalveluja.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ PALVELUNA

Työsuojelupäällikkö osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaa ja kehittämiseen, erilaisiin vaara- ja riskianalyyseihin (mm. kone- ja kemikaaliturvallisuus, melu, päästöt, ergonomia), työpaikkaselvityksiin, tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan, sairauspoissaolojen seurantaan sekä työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyden toimintasuunnitelman toteuttamisen seurantaan.

Lisäksi työsuojelupäällikkömme perehdyttää työnantajan edustajat työsuojelutoimintaan sekä työympäristössä vallitseviin vaara- ja riskitekijöihin.

KOULUTUS, TUKI JA KEHITTÄMINEN

Suunnittelemme ja pidämme yrityksille erilaisia turvallisuuteen liittyviä koulutuksia, Tarjoamme myös tukea ja apua yritysten oman turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.