Työmaaturvallisuus

kesä 14, 2021 | Blog

Turvallisuus on tila, jossa uhat ja riskit ovat hallittavissa. Turvallisuuden tulee olla kaikkien perusoikeus niin yksityis- kuin työelämässäkin. Turvallisuus esiintyy siis ilmiönä kaikkialla, missä esiintyy jonkinlaista vaaraa. Maailman monimutkaistuessa ja verkottuessa myös turvallisuus on saanut uusia piirteitä. Turvallisuus on (usein) absoluuttisesti mahdotonta, joten turvallisuus on suhteellinen määre.

Laserkeilaus

Työmaalla tavat ja asenteet ratkaisevat

Turvallisuutta uhkaavaa vaaraa ei pystytä poistamaan kokonaan vaan kyse on uhan vähentämisestä. Se, miten turvallisuutta uhkaavaan vaaraa halutaan ja pystytään vaikuttamaan, riippuu paljon asenteista. Työmailla pyritään siihen, että riskit ovat hallittavissa. Turvallisen ympäristön muodostavat kaikki työmaalla työskentelevät tai vierailevat. Yhteisellä työmaalla riskit kasvavat, sillä samalla alueella toimii useita toimijoita, joilla voi olla hyvinkin erilaiset tavat ja asenteet riskien hallinnasta. Työmailla toimii usein myös ulkomaalaisia, joilla on lähtökohtaisesti jo erilainen kulttuuri turvallisuuden hallinnassa.  Suomessa työmailla on noudatettava lain vaatimia määräyksiä.

Työmailla tapahtuu vuosittain pieniä ja suuria onnettomuuksia, joista jokainen olisi vältettävissä turvallisemmalla ja siistimmällä toimintaympäristöllä, rauhallisemmalla työskentelytavalla sekä huolellisemmalla ja tarkemmalla suunnittelulla. Vaarallisimpia toimia työmailla ovat henkilönostot, nosturi- ja trukkiliikenne, kuormaustilanteet, kaivannot, räjäytykset, sähkötyöt, putkityöt sekä liuottimien ja myrkkyjen kanssa työskentely. Edellä mainittujen töiden turvallisuusriskit täytyy ennakoida tarkasti etukäteen, suunnitella työskentelytavat sekä laatia turvallisuusohjeet.  Työnantajalla on vastuu, että työ voidaan toteuttaa mahdollisemman turvallisesti ja jäljelle jääneet riskit on arvioitu. Työntekijän on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita, huolehdittava myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta sekä ilmoittamisvelvollisuus työympäristön vioista ja puutteista. Työntekijä voi myös kieltäytyä työstä, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa terveydelle tai hengelle.

Vaikka jokaisesta työvaiheesta olisi laadittu kirjalliset ohjeet, vaikuttavat työn turvallisuuteen kuitenkin enemmän oikeanlainen asenne turvallisuuteen sekä ammattitaito.  Tärkeintä onkin, että työnantaja huomioi jokaisen yksilön antamalla ohjeita ja palautetta turvallisuuspuutteista. Jokainen tulee ottaa mukaan työpaikan työturvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

 Turvallisuuskoordinaattorilla merkittävä rooli

Rakennuttajan on nimettävä omalle rakennustyömaallensa turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorilla on tärkeä työ työmaalla turvallisuussuunnittelussa ja sen valvonnassa. Hän on henkilö, joka omalta osaltaan on vastuussa siitä, että päätoimijan kanssa yhdessä laaditun turvallisuusasiakirjan ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Mikäli turvallisuuskoordinaattori laiminlyö velvoitteitaan, hän joutua vastuuseen työturvallisuusrikoslain 47 § mukaisesti.

Valitsemalla työmaalle Rejlersin kokeneen turvallisuuskoordinaattorin voit luottaa siihen, että asiat ovat hyvissä käsissä. Tarjoamme käyttöösi kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaiset riskienhallinnan menetelmät, toiminnallisen turvallisuuden palvelut, ATEX-palvelut sekä tarvittaessa myös kokonaisvaltaiset projektin HSE-palvelut sisältäen turvallisuusjohtamisen ja turvallisen rakentamisen.

Lisätietoja:

Mirka Halme, Business Unit Manager | Project Control
+358 40 068 3232, mirka.halme@rejlers.fi

 

Mirka Halme

Mirka Halme

Business Unit Manager

Site Management/Project Control

+358 40 068 3232
etunimi.sukunimi@rejlers.fi