Teollisuus

PROCESS

PROSESSISUUNNITTELU

PROSESSISUUNNITTELU

Prosessisuunnittelun henkilöstömme Suomessa koostuu yli kolmestakymmenestä alan ammattilaisesta. Osaamisemme ja kokemuksemme kattaa lähes kaikki teollisuuden eri prosessialueet. Erityisen vahvoja olemme uusiutuvan energian, petrokemian, tislaavan teollisuuden ja voimalaitoksien prosessialueilla.

Tarvitaan apua sitten täysin uuden laitoksen ensimmäiseen ideointiin tai olemassa olevan laitoksen tuotannon kehittämiseen, meiltä löytyy ammattilainen auttamaan tavoitteiden saavuttamisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelualojemme kanssa, joten saamme tehtyä toimivat kokonaisratkaisut ja huomioitua esimerkiksi kunnossapitonäkökohdat prosessisuunnittelussa.

Osaamisemme ydinalueita ovat jalostamo-, tislaus- ja voimalaitostekniikka, mutta laajaa kokemustamme kannattaa hyödyntää kaikissa prosessiteknisissä kysymyksissä.

Palvelutarjoamamme kattaa kaiken prosessisuunnittelusta: prosessimitoitukset, taselaskelmat, PI-kaaviot luetteloineen sekä prosessien toimintakuvaukset ja koulutukset. Käytämme tarvittaessa Aspen Plus -simulointiohjelmistoa prosessiongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen. Työmailla toimimme em. lisäksi asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävissä

Vanessa Tuokila-Ruohonen

Vanessa Tuokila-Ruohonen

Vice President

Process & EHS

+358 408 011 560
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

PALVELUTARJOAMA | PROCESS

Tarjoamme mm. seuraavanlaisia suunnittelupalveluita:

Esiselvitykset ja esisuunnittelut

Troubleshooting

Hankintasuunnittelu

Energia-analyysit

Jätevesiratkaisut

Höyry- ja lauhdejärjestelmät

Räjähdys- ja lämpösäteilylaskelmat

ESISELVITYKSET JA ESISUUNNITTELUT

Esiselvitysvaiheessa rakennamme konseptin ja teemme prosessista alustavat tase- ja mitoituslaskelmat suunnittelun eteenpäin viemiseksi. Esisuunnittelun aikana ideat jalostuvat kaavioiksi ja luetteloiksi, joiden perusteella voidaan tehdä investointikustannuslaskelmat yhdessä muiden suunnittelualueiden kanssa sekä arviot laitoksen tulevista käyttökustannuksista. Näin saadaan tarkat ja oikeat tiedot ennen lopullisen investointipäätöksen tekemistä. Myös vanhojen prosessien tehostamisen ja muuttamisen esisuunnittelut ovat meille tuttua työtä.

 

 

 

TROUBLESHOOTING

Onko aikaisemmin hyvin toimineessa prosessissa ilmennyt ongelma? Prosessiasiantuntijamme voivat auttaa sinua löytämään syyn ongelmille sekä ratkaisemaan ne.

 

 

 

HANKINTASUUNNITTELU

Usein prosessilaitteiden hankinnassa ja neuvotteluissa toimittajien kanssa prosessisuunnittelija voi helpottaa oikeiden laitteiden valintaa. Kokenut suunnittelija auttaa löytämään toimittajan valikoimista juuri parhaiten sopivan vaihtoehdon ja hankintatoiminnot nopeutuvat turhien tarjouskierrosten jäädessä pois.

ENERGIA-ANALYYSIT

Energia maksaa, käytetään sitä missä muodossa tahansa ja energian käyttö muodostaa yleensä suurimman käyttökustannuksen, kun koko prosessin elinkaari otetaan huomioon. Analysoimalla prosessin energian kuluttajat ja tuottajat, voimme etsiä prosessin eri optimointimahdollisuudet. Näihin optimointikohteisiin haemme sekä heti toteutettavissa olevia ratkaisuja että innovatiivisia ratkaisuja uusien teknologioiden avulla. Laskemme eri säästö- ja optimointikohteille takaisinmaksuajat sekä suosittelemme miten jatkaa eteenpäin kehityshankkeissa.

 

 

 

 

JÄTEVESIRATKAISUT

Rejlersin jätevesiosaaminen perustuu useiden projektien tuomaan kokemukseen, joka kattaa puhdasvesiprosessit, jäteveden käsittelyyn sekä lietteen käsittelyyn liittyvät suunnittelupalvelut ja projektin johtamisen palvelut. Asiantuntijamme ovat toteuttaneet projekteja teollisuuden tuotantolaitosten puhdas- ja jätevesiprosesseihin sekä toimittaneet jätevesiratkaisuja kunnalliselle jätevesisektorille. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi ikääntyneiden jätevesilaitosten uudistamishankkeissa ja tuemme jätevesilaitteiston toimittajan valinnassa riippumattomana osapuolena. Erityisosaamiseemme kuuluu laaja kirjo erilaisia esikäsittelymenetelmiä (mm. DAF, CPI), biologisia käsittelyprosesseja (ASU, MBR, MBBR), jälkiselkeytysmenetelmiä sekä lietteen käsittelyyn liittyviä prosesseja.

HÖYRY- JA LAUHDEJÄRJESTELMÄT

Höyry- ja lauhdejärjestelmät ovat mukana useissa eri prosesseissa. Ajotilanteiden ja kapasiteettien muuttuessa lauhdejärjestelmän toiminta voi helposti rajoittaa pääprosessin toimintaa. Määritämme eri ajoparametrit sekä teemme tarvittaessa parannusehdotukset, millä höyry- ja lauhdejärjestelmä saadaan toimimaan optimaalisesti sekä optimoitua varsinaisen prosessin toiminta.

 

 

 

 

 

RÄJÄHDYS- JA LÄMPÖSÄTEILYLASKELMAT

Palavien tai räjähtävien aineiden käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä on tärkeää tietää millainen vaikutus onnettomuustilanteessa voi aiheutua säiliön tai varaston räjähdyksestä tai tulipalon lämpösäteilystä. Voimme mallintaa räjähdyksen painevaikutuksen tai tulipalon lämpösäteilyn määrän sekä suunnitella riittävät suojaukset estämään lisävahinkojen syntymisen näissä tilanteissa.