TEOLLISUUS / YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Tarjoamme kattavat ympäristöjohtamisen palvelut. Autamme ympäristöriskien tunnistamisessa ja hallinnassa, ympäristönäkökohtien tunnistamisessa, ISO14001-järjestelmän rakentamisessa ja koulutuksissa. Yhdistämme tarpeen mukaan luontevasti ympäristöjohtamisen palvelumme kattavaan turvallisuusjohtamisen osaamiseemme.

Pauliina Kauppila

Pauliina Kauppila

Business Unit Manager

HSEQ

+358 40 557 6491
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Ympäristöriskien arviointi

Ympäristönäkökohdat

Ympäristöjärjestelmä ISO14001

YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTI

Osana ympäristöjohtamista ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa on tärkeää tunnistaa ympäristöön liittyvät vastuut ja riskit. Ympäristöriskejä ja –vastuita voidaan arvioida niin yrityksen, kiinteistön tai esimerkiksi jonkin teollisen toiminnan laajuudessa. Joskus arvioinnista käytetään myös termiä Environmental Due Dilligence (EDD). Me Rejlersillä autamme riskien ja vastuiden tunnistamisessa aina kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia harjoittavista laitoksista pieniin kiinteistöihin ja toimipaikkoihin.

Arviointia voidaan hyödyntää uuden toiminnan suunnittelussa, lupahakemuksissa, ennaltavarautumissuunnitelman laadinnassa sekä toiminnan kehittämisessä. Ympäristöriskien hallinta aloitetaan vaarojen ja epätoivottujen seurausten tunnistamisella, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi jätteet, häiriöpäästöt ilmaan ja maaperään, melu ja yrityksen tuotteet ja palvelut. Riskin suuruuden arviointi yhdessä Rejlersin asiantuntijoiden kanssa auttaa riskiä pienentävien toimenpiteiden priorisoinnissa. Analyysimetodeina Rejlersillä ovat mm. POA ja HAZOP. Ympäristöriskejä voidaan tunnistaa myös osana laajempia työ- ja prosessiturvallisuusanalyysejä, joista voi lukea lisää täältä >>

 

 

 

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

 

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen on osa yrityksen ympäristöjohtamista ja näkökohtien tunnistaminen määritellään myös osaksi standardin ISO14001 mukaisesta ympäristöjärjestelmää.

Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan tuotteen tai toiminnan suoria tai epäsuoria vaikutuksia ympäristöön. Ympäristönäkökohdat voivat liittyä esimerkiksi energiankulutukseen, päästöihin, jätehuoltoon tai luonnonvarojen käyttöön. Näkökohtia tunnistamalla on mahdollista löytää kohteita toiminnan tehostamiseen ja näin saavuttaa myös hyötyä niin taloudellisesti kuin ympäristöä ajatellen. 

 

 

 

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO14001

Asiantuntijamme auttavat rakentamaan tai päivittämään ISO14001 mukaisen ympäristöjärjestelmänne.

Palveluitamme ovat mm:

  • Nykytila-analyysi
  • Alustava ympäristökatselmus
  • Lakisääteisten vaatimusten tunnistus
  • Ympäristöriskien ja ympäristönäkökohtien tunnistus ja arviointi
  • Tuki ympäristötavoitteiden ja –mittarien laadinnassa sekä parantamisprojektien määrittelyssä ja läpiviennissä
  • Ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyvien koulutustarpeiden määrittely
  • Koulutusten pitäminen johdolle, henkilöstölle ja sisäisille auditoijille
  • Sisäisten auditointien suoritus
  • Johdon katselmusten vetäminen
  • Tuki laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien integrointiin