TEOLLISUUS / YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖSELVITYKSET

YMPÄRISTÖSELVITYKSET

Tuotamme ympäristön tilasta sekä toiminnan vaikutuksista luotettavaa ja ajankohtaista tietoa lupien, vaikutusten arviointien ja investointipäätösten tueksi.

Pauliina Kauppila

Pauliina Kauppila

Business Unit Manager

HSEQ

+358405576491
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Luontoselvitykset

Pilaantuneiden alueiden selvitykset

Teollisuuden ympäristöselvitykset

LUONTOSELVITYKSET

Ympäristöluvan ja YVA-selvityksen aineistoksi tarvitaan tietoa ympäristön tilasta, koska arvioidulla vaikutusalueella voi esiintyä esimerkiksi lainsäädännöllä turvattua tai uhanalaista lajistoa tai luontokohteita.

Toteutamme laajasti erilaisia luontoselvityksiä yhteistyökumppaniemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi lajiselvitykset sisältäen mm. liito-orava-, viitasammakko-, saukko-, sudenkorento-, lepakko-, linnusto- ja kasvillisuusselvitykset sekä luontotyyppiselvitykset, jotka voivat kohdistua esimerkiksi  vesi-, suo- ja metsäluontotyyppeihin. 

 

 

 

PILAANTUNEIDEN ALUEIDEN SELVITYKSET

 

Teollinen toiminta muodostaa usein riskin alueen maaperän pilaantumiselle. Haitallisia aineita päätyy maaperään pitkäaikaisen toiminnan, onnettomuuksien ja vanhojen toimintatapojen seurauksena. Maaperään päätyneet haitalliset aineet voivat kulkeutua pinta- ja pohjavesiin sekä levitä laajalle alueelle.

Pilaantunut alue voi aiheuttaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. Tarve pilaantuneen maaperän tutkimuksille nousee usein esiin kiinteistökauppojen, maankäytön muutosten tai rakentamisen yhteydessä. Toteutamme pilaantuneen maan, pohjaveden ja sedimenttien erilaiset selvitykset ja tutkimukset sekä arvioimme alueen pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen. Mikäli kunnostustarve todetaan toteutamme myös kunnostussuunnittelun. Kokoamme projektiin asiatuntevat osaajat, tarvittaessa myös luotettavista yhteistyökumppaneistamme.

 

 

 

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET

Toteutamme Rejlersillä myös erilaiset teollisuuden ympäristöselvitykset kuten sähköverkkojen rakentamislupaan liittyvät ympäristöselvitykset sekä hankkeiden prefeasibility vaiheen selvitykset ja lupatarpeen arvioinnit.